ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Chào mừng và cảm ơn bạn đã ghé thăm dwflower.com ('Trang web')

Vui lòng đọc kỹ các chi tiết của các điều khoản được cung cấp. Việc bạn sử dụng và xem xét nội dung trên Trang web được điều chỉnh bởi các Điều khoản Sử dụng này ("Điều khoản"), tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và DW FLOWER ("Thỏa thuận"). Bằng cách nhấp hoặc truy cập Trang web, bạn hoàn toàn chấp nhận các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản này, bạn không thể tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Trang web này nhằm mục đích được sử dụng để chia sẻ công khai thông tin và giao tiếp với khách hàng của DW FLOWER chứ không phải dành cho người tiêu dùng cá nhân. Trang web này không nhắm mục tiêu cụ thể các sản phẩm hoặc dịch vụ đến người tiêu dùng cá nhân. Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào bên ngoài hoặc ngoài các Điều khoản quy định ở đây đều bị nghiêm cấm và sẽ bị coi là vi phạm Thỏa thuận này. Các trang web DW FLOWER khác có thể bao gồm các điều khoản và điều kiện thay thế. Trong trường hợp đó, các điều khoản và điều kiện của các trang web DW FLOWER đó sẽ kiểm soát và thay thế các Điều khoản này. Trong phạm vi các trang web của DW FLOWER liên kết đến các trang web không phải của DW FLOWER, các điều khoản và điều kiện của các trang web không phải của DW FLOWER sẽ được kiểm soát. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này là trái pháp luật, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là không còn hiệu lực so với các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

Kiểm tra trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thông báo về quyền sở hữu, bản quyền và nhãn hiệu
Nội dung của DW FLOWER và toàn bộ Trang web chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại (ngoài việc mua hàng hóa từ Trang web của chúng tôi) bởi người dùng Trang web của chúng tôi.

Trang web và thông tin có trong tài liệu tham khảo ở đây chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn có thể tải xuống hoặc sao chép Nội dung và các tài liệu có thể tải xuống khác được hiển thị trên Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Không có quyền, tiêu đề hoặc quyền lợi trong bất kỳ tài liệu đã tải xuống nào được chuyển giao cho bạn do kết quả của bất kỳ việc tải xuống hoặc sao chép nào như vậy. Trừ khi được cho phép cụ thể ở đây, bạn không được phát tán, sao chép, sao chép, tái sản xuất, chỉnh sửa, thao tác, sửa đổi, xuất bản, cho thuê, bán, hiển thị công khai, biểu diễn, phân phối, truyền hoặc lưu hành cho bất kỳ ai nội dung của Trang web, hoặc sử dụng nội dung của Trang web trong các vụ kiện tụng, hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc quảng cáo nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của DW FLOWER, các chi nhánh của DW FLOWER hoặc các chi nhánh của nó.

Sự riêng tư
Tuyên bố về Quyền riêng tư của DW FLOWER mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ dữ liệu thu được thông qua các trang web của chúng tôi;

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, tất cả các tài liệu trên trang web DW FLOWER được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng, sẵn có" mà không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng trang web và đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn gửi hoặc nhận trong quá trình sử dụng trang web có thể không được bảo mật.

Hơn nữa, trong mọi trường hợp, DW FLOWER hoặc bất kỳ công ty con, chi nhánh, đối tác kênh, nhà cung cấp nào của DW FLOWER sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, trừng phạt, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên hoặc khác do, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập , sử dụng, hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng trang web. biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn đối với bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào với zebra liên quan đến trang web này là ngừng sử dụng trang web này của bạn. Xin lưu ý rằng trang web này có thể có các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh, và tất cả các tài liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Quyền hạn
Việc bạn sử dụng trang web này, việc giải thích thỏa thuận này và bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web DW FLOWER sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa loại trừ xung đột với các quy định pháp luật.

Chính sách bình luận trên blog của DW FLOWER
Blog DW FLOWER là nơi dành cho các cuộc thảo luận hai chiều, kích thích tư duy về các vấn đề, xu hướng và cơ hội ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi mời bạn chia sẻ câu chuyện, phương pháp hay nhất, bài học kinh nghiệm và hơn thế nữa với nhóm của chúng tôi và những độc giả khác.

Tuy nhiên, chúng tôi muốn lưu ý rằng tất cả các bình luận được đăng lên blog của chúng tôi sẽ được kiểm duyệt và phải được phê duyệt trước khi xuất bản. DW FLOWER có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ bình luận nào vi phạm các điều khoản bên dưới.

    You have successfully subscribed!
    This email has been registered
    Newsletter